Grundläggande definitioner

Mängden vattenånga i luften kallas ånghalt och mäts för det mesta i dessa sammanhang i kg/m³ (kg vattenånga per m³ fuktig luft) och betecknas v (lilla v).

Vid en given temperatur kan luften inte innehålla med än en viss mängd vattenånga. Denna mängd kallas mättnadsånghalten (betecknas vs) och är starkt temperaturberoende så att ju högre temperaturen är, desto mer vattenånga kan luften innehålla.

 

Samband mellan mättnadsånghalt och temperatur

Ofta är ytterligare ett begrepp viktigt att känna till och det är den relativa fuktigheten, vilken är kvoten mellan ånghalten och den aktuella mättnadsånghalten. Denna kvot kallas relativ fuktighet och betecknas RF och mäts normalt i %. RF är det begrepp som närmast motsvarar hur vi själva upplever luft som torr eller fuktig. Dessutom anges många gränsvärden, kritiska fuktillstånd i % RF, se vidare i avsnittet Fuktskador och kritiska fukttillstånd.

Fuktmängden i ett material anges antingen som

fuktkvot (kg fukt per kg torrt material) vilken betecknas med u, eller som

fukthalt (kg fukt per m³ fuktigt material) vilken betecknas med w.

Ibland anges även fuktinnehållet i %. Det är vanligt för trä och träbaserade produkter och anger då fuktkvoten i vikts-%. Eftersom det är lätt att tappa bort informationen om det är vikts-% (fuktkvot) eller volym-% (fukthalt) avråds från att använda % som enhet.

Den svenska standarden SS-EN ISO 9346 innehåller definitioner, enheter och beteckningar för alla de begrepp som är aktuella i detta sammanhang.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se