Fuktkällor

 

Fuktinnehållet i byggnaden påverkas av ett antal olika fuktkällor. Det är viktigt att man är medveten om dessa fuktkällor och tar hänsyn till dem:

Nederbörd i form av regn eller snö. Speciellt viktigt är det att skydda byggnaden mot kombinationen regn och vind - sk slagregn – som kan tränga långt in i olika otätheter.

Fukt (vattenånga) i luften. Uteluften innehåller alltid en viss mängd vattenånga – lite mer på sommaren och lite mindre på vintern. Däremot blir relativa fuktigheten utomhus lägre på sommaren än vintern beroende på inverkan av temperaturen. Inomhus är ånghalten alltid högre än ute – hur mycket högre beror på ventilationen och på fuktproduktionen inne. Krukväxter, matlagning, våtstädning, duschning och trångboddhet är faktorer som ökar fuktproduktionen och därmed ånghalten inne.

Fukthandboken [Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt] innehåller meteorologiska data för ett antal orter i Sverige. Fuktcentrums infoskrift Klimatdata för fuktberäkningar [Harderup, Eva] innehåller klimatdata för tio olika meteorologiska mätstationer i Sverige. Dessutom finns dessa klimatparametrar sammanställda i PC-programmet Klimatdata som nås via Fuktcentrums hemsida.

Byggfukt. Vissa byggnadsmaterial är fuktiga vid leverans andra tillsätts vatten i byggprocessen. Det är viktigt att denna fukt kan torka ut inom rimlig tid och på ett sådant sätt att inte andra material skadas. Det är också nödvändigt att skydda byggnadsmaterialen mot nederbörd under transoprt, lagring och hantering på byggarbetsplatsen. Se också vidare under avsnittet Väderskydd.

 

Byggnadsmaterial skall skyddas mot nederbörd!

 

Markfukt. Marken är i allmänhet fuktig och vid projektering antas alltid att RF=100 % i marken, det vill säga vattenångan har sitt mättnadsvärde. Dessutom kan vid regn eller snösmältning uppstå vattentryck mot byggnaden. Det är därför viktigt att marken lutar från huset och att alla byggnadsdelar i kontakt med marken utformas så att de inte tar skada av markfukten.

 

Alla grundkonstruktioner skall utformas så att de inte tar skada av markfukten


Utöver dessa fuktkällor som alltid är aktuella, kan tillfällig fuktpåverkan förekomma, t ex läckage, översvämning, släckvatten, rengöring/städning m m.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se