Om webbplatsen

   
En byggnads fuktsäkerhet är beroende av beslut och aktiviteter från tidiga programskeden, genom hela projekteringen och produktionen till förvaltningsskedet

 

Syftet med hemsidan ”Fuktsäkra byggnader” är att ge användaren en kunskapssammanställning kring fuktsäkerhetsfrågor i byggnader. Användaren skall kunna använda kunskapssammanställningen för att bland annat få

 • grundläggande fuktteori och tips om var man kan läsa mer
 • principiella resonemang kring olika byggnadsdelar och var man kan finna ytterligare information om man behöver fördjupa sig
 • exempel på hur byggnaden fungerar som ett system. Det vill säga hur en åtgärd kan påverka andra funktioner i byggnaden
 • förslag till checklistor för arbetet att skapa fuktsäkra byggnader

 

Läsanvisning

Författare

Faktakällor

Ritningar och bilder

Ansvar – kommentarer

Finansiär

 

Läsanvisning

Denna webbsida kan användas för att finna kortfattad information om fuktsäkra byggnader. För att fördjupa sig finns tips om andra, mer detaljerade informationskällor.

Principer som redovisas i kunskapssammanställningen måste alltid granskas och anpassas för varje specifik byggnad då förutsättningarna många gånger är helt olika från en byggnad till en annan.

Författare

De som sammanställt materialet är huvudsakligen

 • Per Ingvar Sandberg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Kristina Mjörnell, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Eva Sikander, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Därtill har ett flertal personer sammanställt kunskapen inom vissa delområden. Bland annat har kunskap sammanställts av

 • Pernilla Johansson, SP, inom mögel- och rötområdet
 • Annika Ekstrand-Tobin, SP, inom färger och ytbeläggningar
 • Lars Söderlind inom väderskydd

Teckningar är utförda av Agneta Olsson-Jonsson, SP, där inget annat anges.

En arbetsgrupp har varit engagerad i arbetet. Denna har läst och givit mycket värdefulla synpunkter och förslag. I arbetsgruppen har följande personer ingått:

 • Jesper Arfvidsson, LTH
 • Johan Broström, Liljewall Arkitekter
 • Elvy Carlsson, Tyrens
 • Hans Carlsson, Picon
 • Henrik Carlsson, WSP Group
 • Peter Frändberg, White Arkitekter
 • Mattias Gunnarsson, Munthers
 • Anders Kumlin, AK-konsult
 • Anker Nielsen, Chalmers
 • Ulla Save-Öfverholm, Formas
 • Jan Tureson, VBK

Faktakällor

Kunskapssammanställningen baserar sig på källor som angivits för varje enskilt kapitel. I huvudsak har källor hämtats från de tekniska högskolorna och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Skrifter från Fuktcentrum samt Fukthandboken är exempel på källor som återkommer på ett flertal ställen.

Ritningar och bilder

På denna webbsida förekommer ritningar och bilder i syfte att visa principer för fukttekniska resonemang och principiella byggnadstekniska lösningar.

Bilder och ritningar har tagits fram av SP om inget annat anges. Bilder och ritningar får ej kopieras.

Ansvar - kommentarer

Kunskapssammanställningen om fuktsäkra byggnader på denna webbsida är generell och ännu inte heltäckande. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tar ej ansvar för hur kunskapen tillämpas för enskilda byggnader. För varje specifik byggnad och för varje byggnadsdel måste en objektspecifik fuktsäkerhetsprojektering göras som skall visa att byggnadens konstruktioner inte löper risk att skadas till följd av fukt.

Informationen på denna webbsida kan komma att ändras om nya fakta och erfarenheter kommer fram.

Finansiärer

Kunskapssammanställningen om fuktsäkra byggnader har tagits fram med finansiering från Formas.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se